สารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดร.สุภัทร จำปาทอง

05-20171030-supat_jampatong

สารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

               เนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ทุกท่านที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ความสำเร็จอันทรงเกียรติในครั้งนี้  ย่อมเกิดจากความวิริยะ  อุตสาหะ  และความพากเพียรในการศึกษาของ
บัณฑิตทุกท่าน  รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นคุณประโยชน์  ซึ่งนำความปลื้มปีติยินดีมาสู่
ครอบครัว มิตรสหาย ตลอดจนถึงคณาจารย์ทุกท่าน

               ปัจจุบันสังคมมีการเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ขอให้บัณฑิตจงหมั่นศึกษาแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของเศรษฐกิจ สังคมโลก สังคมอาเซียน และตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบต่อพื้นที่ ในการพัฒนาและให้ ความช่วยเหลือในเหตุภัยพิบัติ ประเภทต่าง ๆ ด้วยการมี
จิตอาสา  ตลอดจนต้องเรียนรู้  ยอมรับในวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย  และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง  เพื่อ
การทำงานและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

               สุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกที่ท่านนับถือ โปรดดลบันดาลให้บัณฑิตทุกท่าน
มีสุขภาพดี ประสบความสำเร็จ สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา ไปสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า
ให้แก่ตนเอง และประเทศชาติสืบไป

ดร.สุภัทร  จำปาทอง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สารอวยพรบัณฑิต ดร.สุภัทร จำปาทอง ปีการศึกษา 2559 (66.6 KiB, 46 downloads)