สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

03-20171030-sunchayt_chaiwong

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความสำคัญในการผลิตและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพให้สังคมและประเทศชาติเป็นอันมาก การที่มหาวิทยาลัยได้จัดทำวารสารราชมงคล
ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อมอบให้บัณฑิตที่ เข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๐ –  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนั้น เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง

               ในโอกาสนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกคน ที่มีความมานะ
อุตสาหะ มุ่งมั่น ศึกษา เล่าเรียน จนสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้  ซึ่งเป็นเกียรติแก่
ตนเองและวงศ์ตระกูล ขอให้บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษา ดำรงชีวิตและประกอบอาชีพให้เกิดคุณประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ประสบความสุข ความสำเร็จในชีวิต

พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารอวยพรบัณฑิต พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ปีการศึกษา 2559 (57.8 KiB, 53 downloads)