สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

01-20171030-teeragiat_jarernsatsin

สาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

               โจทย์ของนโยบายประเทศไทย ๔.๐ คือ การสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม การที่นวัตกรรม
จะเกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับความร่วมมือจาก ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย ภาคเอกชน ภาคการศึกษา
และภาครัฐในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของสถาบันการศึกษาที่ต้องนำจุดเด่นด้านวิชาการ
และวิจัย มาพัฒนาและสร้างนวัตกรรมของประเทศให้เป็นจริงขึ้น บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง ๙ แห่ง ได้รับการขนานนามว่า “บัณฑิตนักปฏิบัติ” เป็นผู้สำเร็จการศึกษาด้วยความพร้อม ทั้งทักษะวิชาชีพ
และวิชาการจึงนับเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งในการนำพา ประเทศให้เจริญก้าวหน้า หลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ตามเป้าหมายของนโยบายประเทศไทย ๔.๐

               ในโอกาสอันเป็นมงคลนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายทั้งปวง พระบารมี
แห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร อำนวยพรให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกประการ และขอแสดงความยินดี
ไปยังครอบครัวของบัณฑิตทุกคน

นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารอวยพรบัณฑิต นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ปึการศึกษา 2559 (60.5 KiB, 79 downloads)