สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์

04-20171030-gaarun_sagunbpradit

สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

               ขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกท่านที่ ได้รับ
พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้

               พระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิ ใจของบัณฑิตผู้ สำเร็จการศึกษาทุกท่านและยัง
ความชื่นชมยินดีให้แก่บิดา มารดา ผู้ปกครอง และคณาจารย์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน และขอให้
นำความรู้ ทักษะ ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่สร้างสรรค์ต่อตนเอง
ครอบครัว สังคม และประเทศชาติต่อไป พร้อมทั้งประพฤติตนเป็นผู้ที่รักการเรียนรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
จริยธรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในทุก ๆ ด้าน

               ขออวยพรให้ บัณฑิตทุกท่าน ประสบแต่ ความสุขความเจริญ มี สุขภาพที่ สมบูรณ์แข็งแรง สามารถ
นำความรู้และประสบการณ์มาปฏิบัติหน้าที่ จนประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดไป

นายการุณ  สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารอวยพรบัณฑิต นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปีการศึกษา 2559 (58.3 KiB, 44 downloads)