สารเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์