สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล

02-20171030-panatda_ditgun

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

               ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ทุกท่าน ที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ ความสำเร็จ
ในการศึกษาเกิดขึ้นจากการที่ทุกท่านมีความเพียรในการศึกษาเล่าเรียนด้วยความมานะอุตสาหะ ศึกษาค้นคว้า
ในวิชาการแขนงต่าง ๆ จนครบถ้วนตามหลักสูตรของสถาบัน จนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม สมควรกับการเป็นบัณฑิต

               บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าสู่การมีสัมมาชีพอันกว้างขวาง โดยอาจเข้าทำงานในภาครัฐ ภาคเอกชน
และประกอบอาชีพอิสระ และบางส่วนที่ มุ่งศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าในการทำงาน
นอกจากจะต้องใช้ทั้งความรู้ และความสามารถที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา มีความขยันหมั่นฝึกฝนทักษะในงานที่
ได้รับมอบหมาย และเรียนรู้ เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนและการงานในหน้าที่
ให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป และที่สำคัญที่สุดจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่น โดยการประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ทำงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ เพื่อให้บรรลุ
ผลสำเร็จ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมจะส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอนาคตอย่างแน่แท้

               สุดท้ายนี้ ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั่วสากลโลก โปรดอำนวยพร
ให้บัณฑิตใหม่ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญและประสบความสำเร็จทั้ งในชีวิตส่วนตัว การประกอบ
สัมมาชีพ และการศึกษาต่อ รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไป

หม่อมหลวง ปนัดดา  ดิศกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารอวยพรบัณฑิต หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล ปีการศึกษา 2559 (74.1 KiB, 77 downloads)