สาร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เนื่องในวาระอันเป็นมงคลยิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผมขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับผู้สำเร็จการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนับเป็นกำลังสำคัญยิ่งของชาติ ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังต้องการทรัพยากรบุคคลจำนวนมากที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาประเทศ โดยต้องถึงพร้อมด้วยความรู้ในเชิงทฤษฎีและมีความสามารถในการนำความรู้นั้นไปปฏิบัติได้จริงซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาในการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทุกแห่งที่มุ่งผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความรู้ภาคทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญภาคปฏิบัตินอกจากความรู้ที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น การเป็นทรัพยากรบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคมปัจจุบันยังต้องดำรงตนให้อยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณตามแนวทางวิชาชีพที่ศึกษา จึงขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านจงยึดมั่นในครรลองที่ดีงามนี้ควบคู่ไปกับการใช้วิชาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยพัฒนาตนเอง สังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไปสุดท้ายนี้ผมขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน และขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพนับถือจงช่วยอำนวยพรให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีความก้าวหน้าสถาพรในทุกกิจที่ประกอบ และเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

สารเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (152.4 KiB, 57 downloads)