สารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมอบให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างหาที่เปรียบมิได้ การได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้ย่อมนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทุกท่านและยังความชื่นชมยินดีให้แก่บิดามารดา ผู้ปกครอง และคณาจารย์ ขอให้บัณฑิตทุกท่านดำรงตนเป็น คนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ใฝ่ศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน และตระหนักไว้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของชีวิต เมื่อท่านเข้าสู่สังคมของ
การทำงาน จงนำความรู้ทักษะ ประสบการณ์ที่ได้รับจากสถาบันอันทรงเกียรตินี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการประกอบอาชีพ มีความพากเพียร ซึ่งจะส่งผลให้ท่านมีความก้าวหน้า และมั่นคงในอาชีพการงานขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านประสบความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงาน ให้สัมฤทธิ์ผลอันพึงประสงค์ทุกประการ และเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

สารปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (146.1 KiB, 52 downloads)