สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงและมีคุณภาพในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันจะเห็นได้จากผลงานที่ได้รับ รางวัลในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป็นที่ยอมรับ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพและดำเนินการในแนวทางดังกล่าวนี้ต่อไปขณะเดียวกัน การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ยังสอดรับกับนโยบายของ
รัฐบาลในการสร้างและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีทักษะการประกอบอาชีพ และทักษะทางสังคมพร้อมก้าวเข้าสู่โลกอาชีพ ได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน รวมถึงต้องรู้จักฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสังคมและโลก อันจะสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิตยิ่งขึ้นไป
ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้ทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม รักชาติ ยึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (140.0 KiB, 52 downloads)