สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ กระผมขอแสดงความยินดีกับผู้ทรงวุฒิและบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับเกียรติและประสบความสำเร็จการศึกษาในวันนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ นับเป็นการจัดการศึกษาที่ชาญฉลาดของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพราะบัณฑิตที่สำเร็จ การศึกษานั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ มีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคู่กับการมีความรู้ ในทางทฤษฎี ซึ่งถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญของบัณฑิตในปัจจุบัน เนื่องในโอกาสอันสำคัญนี้ กระผมขอฝาก ข้อคิดให้แก่บัณฑิตทุกท่านว่า ความรู้ที่ท่านได้รับจากมหาวิทยาลัยและคณาจารย์นั้น จะมีค่าอย่างสูงก็ต่อเมื่อท่านได้ใช้ไปในทางที่สุจริต และควรที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ สุดท้ายนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ท่านและ ครอบครัว ประสบความสำเร็จในการประกอบหน้าที่การงานและประสบความสุขในการดำเนินชีวิตตลอดไป

สารรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (133.3 KiB, 54 downloads)