สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

สาร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนที่เกิดมา ก็ต้องได้รับการศึกษา เรียนรู้ เติบโตขึ้นมาก็ต้องศึกษา จนกระทั่ง
ถึงระดับอุดมศึกษา ตามที่ทุกท่านได้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือน
มีนาคม 2560 แต่การศึกษาก็ไม่ได้จบเพียงเท่านี้ เมื่อออกไปทำหน้าที่การงานก็ต้องศึกษาอีกเช่นกัน ดังนั้น
การศึกษาจึงไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่ได้รับความสำเร็จจากการศึกษา ซึ่งเป็นรางวัลแห่งความขยัน
หมั่นเพียร อดทน นับเป็นความภาคภูมิใจที่ควรค่าแก่การจดจำยิ่งนัก ขอให้บัณฑิตนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตนเองและประเทศชาติ และขอฝากพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้บัณฑิตนำไปปฏิบัติว่าผู้ที่สำเร็จในการงานและชีวิตได้นั้น ควรมีคุณสมบัติประกอบ
พร้อมกันอย่างน้อย 6 ประการ

ประการแรก ควรจะมีความสุจริต มีความจริง ความตั้งใจจริง ความอุตสาหะ อดทนและความเมตตา
เสียสละ เป็นพื้นฐานจิตใจ
ประการที่สอง ควรจะต้องมีความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำ ชำนาญ พร้อมทั้งฝีมือหรือความสามารถในเชิง
ปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำหรับประกอบการ
ประการที่สาม ควรจะต้องมีสติ ความยั้งคิด และวิจารณญาณอันถี่ถ้วนรอบคอบ เป็นเครื่องควบคุม
กำกับให้ดำเนินงานไปได้โดยถูกต้อง เที่ยงตรงตามทิศทาง
ประการที่สี่ จะต้องมีความรอบรู้ มีความสามารถประสานงานและประสานประโยชน์กับผู้อื่นอย่าง
กว้างขวาง เป็นเครื่องส่งเสริมให้ทำงานได้คล่องตัวและก้าวหน้า
ประการที่ห้า ซึ่งสำคัญที่สุด จะต้องมีความฉลาดรู้ในเหตุในผล ในความผิดถูกชั่วดี ในความพอเหมาะ
พอสม เป็นเครื่องตัดสินและสั่งการปฏิบัติงานทั้งมวล ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ในโอกาสนี้ ขออวยพรให้บัณฑิตทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ความสำเร็จ ทั้งในชีวิต
ส่วนตัว ครอบครัวและหน้าที่การงานทุกประการ

 

สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (136.3 KiB, 59 downloads)