กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

20200520-graduation_ad-07

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

ระหว่างวันที่  17-19 สิงหาคม 2563

 

 

 

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 (74.3 KiB, 2007 downloads)


17 สิงหาคม 2563

รวมบัณฑิต                                               7,112 คน

รอบเช้า      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   

20180920-iconคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20180920-iconวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

20180920-iconคณะวิศวกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

20180920-iconบริหารธุรกิจ

18 สิงหาคม 2563

รวมบัณฑิต                                                7,450 คน

รอบเช้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะศิลปศาสตร์

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

                     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

19 สิงหาคม 2563

รวมบัณฑิต                                                7,291 คน

รอบเช้า     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20180920-iconคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รอบบ่าย     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

                   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะศิลปกรรมศาสตร์


***  ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

>> การเดินทาง<<<        >>> การแต่งกายบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร<<<       >>> เคล็ดลับการเตรียมตัว<<<