สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 34

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

ตามที่มีหนังสือขอให้นําความกราบบังคมทูล สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานเชิญเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจําปีการศึกษา 2562 จํานวนที่ขอจบ 21,316 คน ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในเดือน กุมภาพันธ์ 2564 รวม 4 วัน ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย หรือวันและเวลาใดสุดแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ความแจ้งอยู่แล้ว นั้น

ได้นําความกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ไปพระราชทานปริญญาบัตรฯ ในวันที่ 5, 7, 8 และ 9 เมษายน 2564 รวม 4 วัน

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 (410.9 KiB, 301 downloads)