กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (654.0 KiB, 139 downloads)

วันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              5,456 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20180920-iconคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

20180920-iconคณะวิศวกรรมศาสตร์


วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              5,348 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

20180920-iconคณะศิลปกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะบริหารธุรกิจ


วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              5,216 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะศิลปศาสตร์

20180920-iconคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


วันพฤหัสบดี ที่ 10 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              5,283 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 สรุปรวมจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   6,291  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  2,355  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  2,741  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  3,345 ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  2,928 ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  3,643 ราย

รวมทั้งสิ้น  21,303  ราย

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)