พระราชทานปริญญาบัตร

กันยายน 4, 2023
ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2565
เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัย […]
ธันวาคม 13, 2016
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไป พระราชทานปริญญาบัตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส […]