บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 32
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 20180725-rmutr-05.jpg  20180725-rmutr-06.jpg

นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายอดุลย์ เหลืองอร่าม
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์59
(วิศวกรรมโยธา) 20180725-rmutr-07.jpg  

นายสมชาย บุญประเสริฐ
ปริญญาศิลปบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ประติมากรรมไทย)

 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2560
5.2 MiB
91 Downloads
Details