บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 31
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 20171027-rmutk-002  20171027-rmutk-001

นายสุภชัย วีระภุชงค์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การโรงแรม)

นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์47
(การโรงแรม) 20171027-rmutk-003  20171027-rmutk-004

นายวราวุธ พันธ์บุญมี
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคโนโลยีอุตสาหการ)

นายเสถียร ยังวาณิช
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์49
(วิศวกรรมอุตสาหการ) 20171027-rmutk-005  20171027-rmutk-006

นายธนากร เกษตรสุวรรณ
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)

นายสมชัย ธนสารศิลป์
ปริญญาคหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์51
(ธุรกิจอาหาร)

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2560
7.1 MiB
266 Downloads
Details