รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 32
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

 20180725-rmutp-01.jpg  20180725-rmutp-02.jpg

นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายจาง อีลา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 20180725-rmutp-03.jpg  20180725-rmutp-04.jpg

นายธีรชัย ศิริรัตน์อัสดร
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นางนารินรัตน์ เพชรน้อย
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2560
6.1 MiB
115 Downloads
Details