บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

20171027-rmutt-001 20171027-rmutt-002

H.E. Dr. Thong Khon
Honorary Doctorate Degree in Arts39
(Tourism)

Dr. Paryono Paryono
ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(เทคนิคศึกษา)20171027-rmutt-003 20171027-rmutt-004

นายประยงค์ ชื่นเย็น
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 41

นางนพรัตน์ กุลหิรัญ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมอุตสาหการ)20171027-rmutt-001 20171027-rmutt-002

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์43
(ออกแบบนิเทศศิลป์)

นายพิสิษฐ์ เหล่าศิริรัตน์
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ)

 

 

 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2560
5.8 MiB
436 Downloads
Details