พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐