โอวาท นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565