บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้  นายประมวล พัฒน์ทอง

นายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้
ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การแพทย์แผนไทย)

นายประมวล พัฒน์ทอง
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การจัดการ) Oknha Dr. TRY Pheap  นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
 Oknha Dr. TRY Pheap
Honorary Doctorate Degree of Business Adiministration
 นายธีระยุทธ ฉายสว่างวงศ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมเครื่องกล)


 นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม  นายองอาจ กล้าพิมาย
 นายสมโรจน์ คูกิจติเกษม
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(สัตวศาสตร์)
นายองอาจ กล้าพิมาย
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร)
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5.6 MiB
126 Downloads
Details

 

<iframe style=’width:900px;height:500px’ src=’http://online.pubhtml5.com/bayx/bixd/’  seamless=’seamless’ scrolling=’no’ frameborder=’0′ allowtransparency=’true’ allowfullscreen=’true’ ></iframe>