บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 นายสามารถ วัฒนวิจิตร  นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี

นายสามารถ วัฒนวิจิตร
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายธีระศักดิ์ เตรียมชัยศรี
ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.0 MiB
79 Downloads
Details