บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)  นายเฉลิมพล ปุณโณทก

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี)
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากล)

นายเฉลิมพล ปุณโณทก
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์) นายสราวุธ เบญจกุล  นายสราวุธ เบญจกุล

นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมโยธา)

นายสราวุธ เบญจกุล
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบุญชัย คงปักไพศาล  นายภาค วราธนานันทน์

 นายบุญชัย คงปักไพศาล
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(ออกแบบผลิตภัณฑ์)

 นายภาค วราธนานันทน์
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การท่องเที่ยว)
บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
6.1 MiB
104 Downloads
Details