บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 19-23 สิงหาคม 2561

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์  นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์

ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายบุญชัย โชควัฒนา  นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ

นายบุญชัย โชควัฒนา
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายจำรูญ ตั้งไพศาลกิจ
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
4.5 MiB
116 Downloads
Details