พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑