งดให้บริการจักรยาน ofo ในช่วงวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561