งดให้บริการจักรยาน ofo ในช่วงวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561

งดให้บริการจักรยาน ofo ในช่วงวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561

ช่วงวันที่ 22-31 สิงหาคม 2561 ในงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ

ทางกองอาคารและสถานที่ งดให้บริการจักรยาน ofo เพื่อควบคุมการจราจร ลดอุบัติเหตุ และ ป้องกันการสูญหาย