วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32

สาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประจำปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ทุกคน ในโอกาสที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการศึกษา มีความพร้อมก้าวสู่โลกการทำงาน
การประกอบอาชีพ หรือก้าวสู่การศึกษาขั้นสูงต่อไป

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในช่วงที่ผ่านมากระทั่งถึงปัจจุบัน เป็นไปอย่างมีระบบ
แบบแผน มีพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีความโดดเด่นในด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาการและการศึกษา มีทั้งผลงานวิจัย
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดแข่งขันและได้รับรางวัลในเวทีระดับประเทศและนานาชาติซึ่งสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสถาบันและประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ความมีชื่อเสียงดังกล่าวนี้ ทำให้บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับ
และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
รับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในการเข้าสู่เส้นทางการทำงาน ประกอบกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสอดรับกับบริบทโลก ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและสถานประกอบการ ทั้งยังสอดรับกับนโยบายของรัฐบาล ขอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและ
ดำเนินการในแนวทางดังกล่าวนี้ต่อไป

ในโอกาสนี้ ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ยึดถือและตั้งมั่นอยู่ในกรอบของศีลธรรม จรรยาบรรณ มีความเข้มแข็ง
ทั้งด้านจิตใจ ร่างกายและสติปัญญา รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เป็นบุคคลคุณภาพของสถาบัน
มีความรักชาติบ้านเมือง ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

 

อ่านวารสารทั้งหมดได้จากE-book ด้านล่าง

วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32
662.5 KiB
370 Downloads
Details