บัณฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

20171027-rmutr

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 31
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 20171027-rmutr-001  20171027-rmutr-002

นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(จิตรกรรมไทย)

นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 20171027-rmutr-003  20171027-rmutr-004

นางวิจิตรา สุขะมงคล
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

นายสำอางค์ เรือนตา
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิศวกรรมไฟฟ้า)


บัญฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559 (664.3 KiB, 118 downloads)