บัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2559

rmuti

รายนาม บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 31
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

rmuti01_teera_sootabut rmuti02_pliw_treewitsawawayt

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร)

นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)rmuti03_monchai_sawatdiware rmuti04_kamontip_pisoottinusat

นายมนชัย สวัสดิวารี
ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมโยธา)

นางกมลทิพย์ พิศูทธินุศาสตร์
ปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(การแพทย์แผนไทย)rmuti05_arton_tanachonti

นายอาทร ธะนะโชติ
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)

บัญฑิตกิติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2559 (814.1 KiB, 117 downloads)