ภาพบรรยากาศงานแสดงความยินดี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.กรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2565