โอวาท นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566