ประกาศเรื่อง การขอขานคำนำหน้านามเป็น “ว่าที่ร้อยตรี” หรือยศอื่นๆ