วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

graduation

วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33

สาร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ในนามสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา
ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ นับเป็นโอกาสสำคัญ
แห่งความภาคภูมิใจที่สดงให้เห็นถึงความสำเร็จด้านการศึกษาพร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาการ
ทักษะสังคม รวมถึงประสบการณ์ด้านต่าง ๆ
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ ถือเป็น
อัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง มีความชัดเจน โดดเด่น และได้รับการยอมรับอย่างต่อเนื่องจากหลายภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม ประกอบกับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทั่ง
ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ รวมถึงผลงานสร้างสรรค์ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง
จึงสอดรับในการเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นใน
ตัวบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เพื่อก้าวสู่การทำงานและการศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นต่อไป
บัณฑิตทุกท่าน จะต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการศึกษา เปิดใจเรียนรู้ในสิ่งใหม่
และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม แสดงออกในทุกบทบาทด้วยความเป็นมืออาชีพ เพื่อคงไว้ซึ่ง
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ขณะเดียวกัน บัณฑิตต้องนำสิ่งที่ได้ศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
เพื่อพัฒนาสายงาน พัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไป สิ่งสำคัญบัณฑิตทุกคนต้องยึดถือในความถูกต้อง
เป็นแกนหลักของการดำเนินชีวิต ตามบริบทสังคมและวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย มีความถ้อยที
ถ้อยอาศัยระหว่างกัน รวมถึงมีความเป็นจิตอาสาในการทำความดี อันจะเกิดประโยชน์และส่งเสริมให้บัณฑิต
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ
ขอให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทุกท่านประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย
ปรารถนา และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป เพื่อให้ตนเองสามารถยืนหยัดด้วยความสุข สามารถเป็น
ที่พึ่งพาของครอบครัว สังคม และประเทศชาติได้ต่อไป

 

 

อ่านวารสารทั้งหมดได้จาก E-book ด้านล่าง

 

 

วารสารราชมงคล ฉบับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33
63.0 MiB
386 Downloads
Details