กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 และครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565)

การจัดลำดับมหาวิทยาลัยเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (601.8 KiB, 125 downloads)

วันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              4,669 ราย

รอบเช้า   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะบริหารธุรกิจ

20180920-iconวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

20180920-iconคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะศิลปกรรมศาสตร์

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะวิศวกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

20180920-iconคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

20180920-iconคณะศิลปศาสตร์


วันอังคาร ที่ 22 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              5,500 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

20180920-iconคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

20180920-iconคณะเทคโนโลยีการเกษตร

20180920-iconคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน


วันพุธ ที่ 23 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              4,607 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


วันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565

รวมบัณฑิต                                              4,949 ราย

รอบเช้า    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

รอบบ่าย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


สรุปรวมจำนวนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 6 แห่ง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   5,905  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    2,391  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก     1,974  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     3,264  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์     2,633  ราย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ     2,558  ราย

รวมทั้งสิ้น  18,728  ราย

กำหนดการ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 35 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564)